ขอเชิญชวนนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์


  • 2023-11-23

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราห์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อขยายผลการทำงานในระดับพื้นที่

จึงขอเชิญชวนนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามภาพประกอบ

และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ที่ https://forms.gle/TBxaQfNWvzrJP5tT7