อบรมหลักสูตร Well-being Data Visualization และการทำworkshop หัวข้อเรื่อง “Data Design Thinking


  • 2024-01-17

ายฝึกอบรม สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่าย สสส.  

วันที่ 15 มกราคม 2567

ร่วมอบรมหลักสูตร Well-being Data Visualization และการทำworkshop หัวข้อเรื่อง “Data Design Thinking

พร้อมนำเสนอผลงานจากการทำ Workshop  กิจกรรมช่วงเช้า

เรียนรู้ Introduction to

Data Analytics:

หัวข้อ What is Business Intelligence (BI)

• Business Intelligence (BI) หรือ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ