รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จิตอาสา สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์


  • 2024-01-23

คำชี้แจง

ปัจจุบันประเทศไทยเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ   สถานการณ์ความรุนแรงที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมจากผู้ประกอบวิชาชีพสังคมเคราะห์ซึ่งมีความรู้และทักษะในการตอบสนองต่อสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  

พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  พ.ศ.2556  มาตรา 5 ให้สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  

กรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เห็นควรดำเนินโครงการบริการทางสังคมด้านผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จิตอาสา  เพื่อรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จิตอาสาที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการร่วมปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือและบริการทางสังคม    โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จิตอาสาช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์   หากมีข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียน หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณธนกานต์ งอนเพชร โทรศัพท์ : 098-380-1351 Email - [email protected]

คุณสมศิริ บุญศิริ โทรศัพท์ : 089-787-7401  Email - [email protected]

คุณวาสนา เก้านพรัตน์  โทรศัพท์ : 081-346-0182  Email - [email protected]


ลงทะเบียน https://forms.gle/AuwGaRSFyC9S8Z7A9