SWPC

 

About Us

ความเป็นมาของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

            เป็นองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พุทธศักราช 2556 ซึ่งได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนที่ 8 ก วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2556 และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป คือวันที่ 25 มกราคม 2556 ถือเป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์ 

ปฏิทินกิจกรรม

สมัครกิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1

สมัครกิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2

อำนาจหน้าที่ของสภาฯ

055-contract-11
ใบรับรองวิชาชีพ

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีฐานะเป็นนิติบุคคล มาตรา ๖ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
(๒) กำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

015-answer
ออกเอกสารรับรอง

(๔) ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
(๕) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ
(๖) ออกคำสั่งตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม

034-ebook
ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง

๗) ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจัย ในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และหน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์
(๘) รับรองปริญญาของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกตามมาตรา ๑๐ (๒)
(๙) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา

ชุดที่ 3 : 2562-2565

 
กรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

สภาวิชาชีพของเราได้ดำเนินการตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นเวลาประมาณ 11 เดือน เราได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากท่านวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่กรุณารับเป็นนายกสภาคนแรกตามมาตรา 48 และได้ผลักดันให้การทำงานระหว่างการเปิดสภาชุดแรกอย่างเป็นทางการ เป็นไปได้อย่างครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ โดยปัจจุบันสภาวิชาชีพ ได้มีกรรมการบริหารงานเป็นชุดที่ 3 

อัญมณี บูรณกานนท์
นายกสภาวิชาชีพฯ
วาสนา เก้านพรัตน์
อุปนายกคนที่ 1
ชินชัย ชี้เจริญ
อุปนายกคนที่ 2
เสรีภาพ สมทรัพย์
เลขาธิการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

ที่ปรึกษา

อดีตประธานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมัยที่ 1-2 อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญในด้าน - สวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน - สวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

รศ.อภิญญา เวชชัย

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.พ.สามัญ

นายประหยัด ดีอ่อง

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

อดีตเลขานุการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์

ที่ปรึกษาการเงิน

เพื่อการส่งเสริมศักยภาพ

 

เอกสาร/ตำรา