อาจารย์นวลใย วัฒนกูล

อาจารย์นวลใย วัฒนกูล

ผู้แทน สถาบันอุดมศึกษา (คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ)

ที่ทำงาน : คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ

More...
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

กรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2562)

คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี 2559-2562

More...
นางสาววาสนา เก้านพรัตน์

นางสาววาสนา เก้านพรัตน์

กรรมการ : ผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

More...
นางวรรณภา ลำเจียกเทศ

นางวรรณภา ลำเจียกเทศ

กรรมการ :ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 พ.ม.

กรรมการ : ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

More...
ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม

ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม

กรรมการ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ทำงาน : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

More...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี บูรณกานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี บูรณกานนท์

กรรมการ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ทำงาน : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

More...
อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก

อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก

ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ทำงาน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

More...
อ.ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

อ.ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

อุปนายกคนที่ 2 : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่ทำงาน : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

More...
รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย

รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ทำงาน : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

More...
นายกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ

นายกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ

กรรมการ : ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กรรมการ : ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

More...
พันเอกพุทธพร สุนทราลักษณ์

พันเอกพุทธพร สุนทราลักษณ์

ผู้แทน กระทรวงกลาโหม : งานสังคมสงเคราะห์ (ฝ่ายกาย) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ที่ทำงาน : กระทรวงกลาโหม

More...
นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ

นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ

เหรัญญิก : สหทัยมูลนิธิ

เหรัญญิก : สหทัยมูลนิธิ

More...
นางอรุณลักษณ์  เหล็กเพชร

นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร

กรรมการ : ผู้แทน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการ : หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนคร คณะแพทยศาสตร์ มหวิทยาลัยเชียงใหม่

More...
นายชินชัย  ชี้เจริญ

นายชินชัย ชี้เจริญ

อุปนายกสภาวิชาชีพคนที่ ๑ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่ทำงาน : ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

More...
นางณภัสสร  สงวนหงษ์

นางณภัสสร สงวนหงษ์

กรรมการ : หัวหน้ากลุ่มงานประสานกิจการเด็กและเยาวชน

ที่ทำงาน : หัวหน้ากลุ่มงานประสานกิจการเด็กและเยาวชน สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน

More...
นางณัฐวดี ณ มโนรม

นางณัฐวดี ณ มโนรม

ผู้แทน สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย : นายกสมาคมนักสังคมฯ /นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศิริราช

More...
นายณัฐพล  จึงสิริรุ่งเรือง

นายณัฐพล จึงสิริรุ่งเรือง

กรรมการ : ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

ที่ทำงาน : ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

More...
นางเยาวเรศ  คำมะนาด

นางเยาวเรศ คำมะนาด

กรรมการ : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลขอนแก่น

ที่ทำงาน : กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลขอนแก่น

More...
นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร

นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร

ผู้แทน กระทรวงยุติธรรม : ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ที่อยู่ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนัก

More...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา อ่อนโอภาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา อ่อนโอภาส

เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ : นักวิชาการอิสระ

ที่ทำงาน : นักวิชาการอิสระ

More...
รศ.ดร.ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช

รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช

กรรมการ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ทำงาน : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

More...
นางณัฐิยา ทองศรีเกตุ

นางณัฐิยา ทองศรีเกตุ

ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ : สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

More...
นายอนุทิน คำคม

นายอนุทิน คำคม

นายอนุทิน คำคม ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ : หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่ หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสวัสดิการ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

More...
นางสุนันท์ ไทยลา

นางสุนันท์ ไทยลา

ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ : สหทัยมูลนิธิ

ที่ทำงาน : กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ สหทัยมูลนิธิ

More...
นางสาวสมศิริ บุญศิริ

นางสาวสมศิริ บุญศิริ

กรรมการ : กลุ่มงานอนามัยชุมชน โรงพยาบาลกลาง

กรรมการ : กลุ่มงานอนามัยชุมชน  โรงพยาบาลกลาง

More...
นางสาวดารณี นฤดมพงศ์

นางสาวดารณี นฤดมพงศ์

ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

นักสังคมสงเคราะห์ประจำมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

More...
พันตำรวจเอกหญิงจิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล

พันตำรวจเอกหญิงจิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล

ผู้แทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตำรวจ

ที่ทำงาน : โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

More...
นางมยุรี ยกตรี

นางมยุรี ยกตรี

กรรมการ : 24/27 หมู่ 7 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ที่ทำงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

More...
นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ผู้แทน กรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม

ที่อยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

โครงการฝึกอบรมต่างๆ

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค (หากเข้า linkไม่ได้ กรุณา copy แล้วนำไปวางในแท็บใหม่ค่ะ)   ภาคเหนือ   >>หนังสือเช

อ่านต่อ..
โครงการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560

การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร  

อ่านต่อ..
รับสมัครผู้เข้าอบรมผู้ปฏิบัติงาน ป.วิอาญา (สืบพยานเด็ก)

  โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะ

อ่านต่อ..
การสำรองห้องพัก สภาสัญจร ภาคกลาง

ประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจรปี2560 ภาคกลาง เบอร์โทรประสานเรื่องสำรองห้องพักในวันที่ 21-22 กันยายน2560  เบอร์ 026281111 ต่อ 134

อ่านต่อ..
สภาสัญจร ปี 2560 และประชุมกลุ่มสุนทรียสนทนา

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับสภาสัญจร และการประชุมสุนทรียสนทนาได้ที่นี่ค่ะ     โครงการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจรปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหม

อ่านต่อ..
โครงการพัฒนาศักยภาพฯ วันที่ 9-13 มกราคม 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครอบรม โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายท

อ่านต่อ..
เอกสารการประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2559

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่บรรยาย ในงานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2559 ได้ที่   Powerpoint นำเสนอ วันที่ 10 พฤศจิกายน 255

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2559

  สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะจัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 23 APASWE&IFSW

  การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 23 : The Joint Regional Conference APASWE & IFSW - Asia Pacific, Bangkok, Thailand หัวข้อเ

อ่านต่อ..
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค (หากเข้า linkไม่ได้ กรุณา copy แล้วนำไปวางในแท็บใหม่ค่ะ)   ภาคเหนือ   >>หนังสือเช

อ่านต่อ..
โครงการสภาสัญจรภาคเหนือ

อบรมเขียน case review          สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม

อ่านต่อ..
รับสมัครผู้เข้าอบรมผู้ปฏิบัติงาน ป.วิอาญา (สืบพยานเด็ก)

  โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะ

อ่านต่อ..
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี  เพื่อเข้าสู่ก

อ่านต่อ..
สภาสัญจร ปี 2560 และประชุมกลุ่มสุนทรียสนทนา

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับสภาสัญจร และการประชุมสุนทรียสนทนาได้ที่นี่ค่ะ     โครงการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจรปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ..
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป-10

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2558

การประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2558  เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กับข้อท้าทายที่สังคมไทยต้องเผชิญในทศวรรษห

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 23 APASWE&IFSW

  การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 23 : The Joint Regional Conference APASWE & IFSW - Asia Pacific, Bangkok, Thailand หัวข้อเ

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2559

  สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะจัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

อ่านต่อ..
เอกสารการประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2559

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่บรรยาย ในงานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2559 ได้ที่   Powerpoint นำเสนอ วันที่ 10 พฤศจิกายน 255

อ่านต่อ..

รายงานการประชุมสภา

ประชุมสภาครั้งที่ 3/2557

ประชุมสภาครั้งที่3/57นี้เป็นการประชุมที่ยังอบอวลด้วยบรรยากาศสงกรานต์จึงเริ่มต้นด้วยการรดน้ำขอพรท่านอาวุโสของสภา พี่สุนันท์ อ.ยุพา อ.วันทนีย์ อ.ทิพาภรณ์ และท่านนายกสภา ได้รับพรให้ทำงานสภาให้หนักขึ้นพร้อมๆกับดูแล

อ่านต่อ..
ประชุมสภาครั้งที่ 2/2557

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูม

อ่านต่อ..
ประชุมสภาครั้งที่ 1/2557

รายงานการการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐นาฬิกาณ ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกซีพีทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ..

ข่าวใหม่ล่าสุด

ลงทะเบียนเข้าเว็บ

ผู้ที่กำลังอยู่ในระบบ5 ท่าน เป็นสมาชิเว็บสภาวิชาชีพฯ
27 ท่าน เป็นผู้เยี่ยมชมทั่วไป

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

เลือกหมวด

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์