สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นองค์กรวิชาชีพ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พุทธศักราช 2556ยินดีต้อนรับ สมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปีนี้ทางสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีการเปลี่ยนแปลงให้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม ระบบการศึกษาต่อเนื่อง และระบบสมาชิกให้มีการใช้งานได้ง่ายขึ้น ผ่านเว็บออนไลน์
สาส์นจาก นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ศ.ระพีพรรณ ค่าหอม

เกี่ยวกับ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์


เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์งานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานสากล

  • สนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิชาการและนวัตกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
  • พิทักษ์สิทธิ และเสริมพลังนักสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
  • พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

Our Servicesประกาศปฏิทิน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สถิติ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สมาชิกวิสามัญ(องค์กร)

สมาชิกสบทบ
,175

สมาชิกรับอนุญาต
,373

สมาชิกสามัญ